Memorandum 2018

BGMK 2018

2. De rechterlijke macht

De staande magistratuur

 • Malafide aangiften (o.a. incest, kindermishandeling, uitgelokt partnergeweld) moeten ambtshalve onderzocht en bestraft worden.

  Het seponeringsbeleid van de parketten betreffende klachten “weigering omgangsrecht” dient getoetst te worden aan het belang van het kind en van de ouders. BGMK verwerpt het huidig seponeringsbeleid van klachten over omgangsregeling en eist een daadwerkelijke toepassing van de bestaande wetgeving ter zake. Een actualisering van de omzendbrief van het College van Procureurs-Generaal dringt zich op.

De zittende magistratuur

 • Rechters en raadsheren moeten daadwerkelijk hun vonnissen en arresten billijk, verstaanbaar en omstandig motiveren.

 • Kwaliteit van de vonnissen en arresten dient te worden gemeten en intern opgevolgd door het justitieel apparaat.

 • Er dient een evaluatie en een effectmeting van de uitspraken te worden gedaan.

 • Het kind centraal: de subjectieve toestand ‘belang van het kind’ dient een toetsing te doorstaan aan objectieve criteria, teneinde rechtszekerheid te bieden aan de rechtsonderhorigen.

BGMK vraagt vanwege de magistraten speciale aandacht voor het fenomeen ‘Ouderverstotingssyndroom’. Besef uw verantwoordelijkheid in het handhaven van de vonnissen rond de omgangsregeling bij scheidingen. Seponeer niet als het nodig is dat niet te doen. Grijp daarentegen constructief in door u toegankelijk te stellen voor ouders die in nood contact met u zoeken. Doe wat moeite om vanuit uw gezagspositie positief in te grijpen in situaties die het contact van kinderen met een ouder bedreigen of volledig in het gedrang brengen. Wees er verzekerd van, dat u kunt helpen en veel psychisch en materieel leed kunt lenigen. Werk u in in het fenomeen van het ouderverstotingssyndroom.

3. Het statuut van de gezinnen, de grootouders en anderen

 • Alle gezinsvormen dienen de nodige garanties te krijgen om de hoekstenen van de maatschappij te betekenen.

 • De rechten en plichten van degenen die in de opvoeding van de kinderen bijdragen dienen objectief te worden vastgelegd.

4. De overheidsinstellingen en hun Ministers: de uitvoering van de wetten

 • Het Ministerie van Onderwijs: het leerplan dient te worden aangepast aan de maatschappelijke realiteit en te handelen over o.a. relatiebekwaamheid, conflicthantering, partnersystemen. Nu wordt daar maar sporadisch over gesproken tijdens andere vakken. Het kan misschien geïntegreerd worden in het toekomstig vak ‘burgerschap’.

 • FOD Buitenlandse Zaken: dubbele reispas voor het kind.

 • FOD Financiën: fiscale aftrekbaarheid 100 procent/ berekeningen vanaf de effectieve toestand, niet de toestand op 1 januari.

 • FOD Financiën: de verdeling van de belastingvermindering voor kinderen ten laste niet laten stoppen bij meerderjarigheid.

 • De OCMW’s : onvoorwaardelijk recht op bestaansminimum. Elke burger moet kunnen beschikken over een bestaansminimum. Dat moet blijven bestaan voor de alimentatieplichtige naar draagkracht als voor de alimentatiegerechtigde naar behoeftigheid.

 • FOD WASO (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg): de alimentatie-vragende partij moet zijn werkwilligheid degelijk bewijzen en moet worden gesanctioneerd als die nalaat zich voldoende in te spannen om in zijn toestand van behoeftigheid verbetering aan te brengen binnen een redelijke termijn.

 • M.b.t. het Fonds voor Kinderbijslag: bij gelijk verdeeld verblijf ook gelijk verdeelde kinderbijslag, rechtstreeks te storten aan de rechthebbende.

 • M.b.t. het bekomen van een sociale woning: herziening van de criteria door rekening te houden met verblijfsregeling niet-gedomicilieerd kind.

 • M.b.t. diverse kortingen, o.a. gas, elektriciteit, provinciebelasting …: herziening van de criteria door rekening te houden met verblijfsregeling van het of de kind(eren), door het voordeel proportioneel toe te kennen.

5. Advocaten, notarissen en deurwaarders

 • Betere bekendmaking bij de rechtzoekende van de diverse deontologische verplichtingen.

 • Bekendmaking van de gehanteerde tarieven.

 • Meldingsplicht van misbruik van procedures.

 • Betere bekendmaking bij de rechtzoekende van de diverse deontologische verplichtingen.


BGMK vzw Relatie en Echtscheiding
Cuvelierstraat 45
3740 Bilzen